ЗА КОНТАКТИ :

  • гр. Бургас
  • к-с Изгрев
  • бл.51 вх.A ет.1
  • факс : 056 58 12 28
  • gsm : 0898 22 14 69
  • E-mail : t_kaloyanov@abv.bg
Цена: 6.00 лв.
Български език за 2. клас - Текстове и задачи
Автор: В. Костиева и Т. Калоянов
ISBN 978-619-7623-05-5
второ преработено и допълнено издание
Обем: 144 страници
Формат: 70/100/16
Пакетаж: 10 бройки

        Учебното помагало „Български език – текстове и задачи за втори клас“ отговаря на държавните образователни стандарти, съобразено е с учебната програма и с действащите учебници по този предмет.

        По­ма­га­ло­то мо­же ус­пеш­но да се из­пол­з­ва как­то в учеб­ни­те ча­со­ве, та­ка и за са­мос­то­я­тел­на под­го­тов­ка у до­ма. Пред­ло­же­ни­те в не­го за­да­чи имат за цел да обо­га­тят зна­ни­я­та на уче­ни­ци­те за стро­е­жа и фун­к­ци­ите на род­ния език, да под­по­мог­нат ус­во­я­ва­не­то на ос­нов­ни­ гра­ма­ти­чески пра­ви­ла и за­ко­но­мер­нос­ти в ус­т­на­та и пис­ме­на­та реч, да про­во­ки­рат дет­с­ко­то мис­ле­не и твор­чес­т­во.

        В съдържанието му са включени задачи по дадените теми, страници за красив и верен препис, текстове за диктовки и девет самостоятелни работи по глобални теми.

        Вяр­ва­ме, че нас­то­я­щи­ят сбор­ник ще бъ­де по­ле­зен за съз­да­ва­не на ези­ко­ви уме­ния на вто­рок­лас­ни­ци­те за пра­ви­лен го­вор и ве­рен пра­во­пис.